Tag:

ติดเชื้อ

ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน

บทความวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เผยแพร่ฉบับเต็ม

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ โดย ผศ. ดร. อุษณีย์ จินตะเวช ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่