Tag:

Maternal

การเตรียมมารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนดในประเทศไทย

Maternal Preparation of Mother with Preterm Infants in Thailand: Literature review บทความวิชาการเกี่ยวกับการเตรียมมารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในระยะ 10 ปี ว่ามีใครทำอะไรที่ไหนบ้าง โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ในพยาบาลสาร ปีที่ 36 ฉบับที่ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552 หน้า 123-134

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด

ขอนำเสนอบทความวิจัยที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป