อายุของทารกแรกเกิดในระยะปริกำเนิด

นิยามคำศัพท์ ทารกแรกเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกเกิดก่อนกำหนดจะมีอายุที่จะต้องประเมินและเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลที่หลากหลาย  การให้คำนิยามของแต่ละอายุของทารกแรกเกิดอย่างชัดเจนและตรงกันในระหว่างสถาบันมีความสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการประเมินพัฒนาการด้านระบบประสาท ( neurodevelopment ) เป็นแนวทางการรักษาพยาบาลในบางด้าน ตลอดจนเพื่อให้การติดตามและรายงานผลลัพธ์ด้านสุขภาพของทารกแรกเกิดมีความน่าเชื่อถือ

พยาบาลกับการเฝ้าระวัง
newborn

ภาวะติดเชื้อในระยะแรกในทารกแรกเกิด

3. รายงานแพทย์เมื่อทารกที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อในระยะแรกมีอาการทางคลินิกของภาวะติดเชื้อ และติดตามประเมินอาการอื่นๆ ของภาวะติดเชื้อที่พบร่วมด้วย รวมทั้งความรุนแรงของอาการทางคลินิคที่ประเมินได้ในเบื้องต้น 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง ( specimen

Pediatric

ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน

บทความวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เผยแพร่ฉบับเต็ม