การลดการสูญเสียน้ำและความร้อนทางผิวหนังในทารกเกิดก่อนกำหนด

เอกสารอ้างอิง

Boxwell, G. (2000). Neonatal intensive care nursing. London : Routledge.

Flenady, V.J., & Woodgate, P.G. Radiant warmers versus incubators for regulating body temperature in newborn infants. Cochrane Topic reviews. Retrieved October 2, 2006, from

http://www.cochrane.org/reviews/en/ab000435.html

Hammarlund, K., Sedin, G., & Stromberg, B. (1983). Transepidermal water loss in newborn infants : VIII. Relation to gestational age and post-natal age in appropriate and small for gestational age infants. Acta Paediatrica Scandivanica, 72 : 721.

Kaushal, M., et al. (2005). Cling wrap, an innovative intervention for temperature maintenance and reduction of insensible water loss in very low-birth weight babies nursed under radiant warmer : A randomized control trial. Annals of Tropical Pediatrics : International Child Health, 25(2), 111-118. Retrieved October 2, 2006 from http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Kenner, C. (2003). Resuscitation and stabilization of the newborn in Kenner, C., Lott, J.W. (Eds.). Comprehensive neonatal nursing : A physiologic perspective (3rd ed.) (pp 210-227). St.Louis : Mosby.

Nopper, A.J., et al. (1996). Topical ointment therapy benefits premature infants. Journal of Pediatrics, 128(5), 660-669.

Siegfried, E. (1998). Neonatal skin and skin care. Dermatologic Clinics, 16, 437 – 446.

สันติ ปุณณะหิตานนท์. (2546). แนวทางการดูแลรักษาเบื้องต้นทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยที่เจ็บป่วย ใน วรนุช จงศรีสวัสดิ์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ไพโรจน์ โชติวิทยาธารากร และ ยง ภู่วรวรรณ (บรรณาธิการ). Pediatric primany care : case illustrations. (หน้า 1 – 14) กรุงเทพฯ : Text and Journal Publication.

สุวิมล สรรพวัฒน์. (2546). การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อย ใน วรนุช จงศรีสวัสดิ์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ไพโรจน์ โชติวิทยาธารากร และ ยง ภู่วรวรรณ (บรรณาธิการ). Pediatric primany care : case illustrations. (หน้า 24 – 42) กรุงเทพฯ : Text and Journal Publication.