การกระตุ้นการดูดกลืนในทารกกลุ่มอาการดาวน์


The stimulation of sucking and swallowing reflex among infants with Down syndrome

โดย…

  • ปัทมา กาคำ  พยาบาลประจาการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรทอง  นามพรม คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 ทำให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและความผิดปกติด้านร่างกาย  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ (National Institute of Child Health and Human Development,2007)

Download เอกสาร