รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทารกแรกเกิด บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” โดย…

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรทอง  นามพรม
  • รองศาสตราจารย์ พัชรี  วรกิจพูนผล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา  สุนทรไชย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. ต. อ. หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล

Download เอกสาร


Leave a Reply

Your email address will not be published.