Category:

Spacial needs children

การกระตุ้นการดูดกลืนในทารกกลุ่มอาการดาวน์

The stimulation of sucking and swallowing reflex among infants with Down syndrome โดย… ปัทมา กาคำ  พยาบาลประจาการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรทอง  นามพรม คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 ทำให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและความผิดปกติด้านร่างกาย  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ (National Institute of Child Health and Human Development,2007)

Continue reading ➝