Category:

General Article

บทบาทของผู้ช่วยพยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้การดูแลทารกแรกเกิดรับใหม่จากห้องคลอดที่มีลักษณะอาการปกติ ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1,800 กรัม และทารกเจ็บป่วยอาการไม่หนักที่รับย้ายจากหอผู้ป่วยหลังคลอดและตึกพิเศษต่าง ๆ ได้แก่

Continue reading ➝