Author:

ผศ.ดร.อุษณี จินตเวช

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ โดย ผศ. ดร. อุษณีย์ จินตะเวช ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่