Author:

ผศ.ดร. เนตรทอง นามพรม

Maternal Participation Program for Enhancing Growth and Neurobehavioral Development of Very and Moderately Preterm Infants: A Case Study

การให้แม่มามีส่วนร่วมในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดใน NICU เป็นเรื่องท้าทาย ผู้เขียนได้ทำ pilot study เพื่อดูความเป็นไปได้ในการใช้โปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาใน NICU

การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ค่าลงทะเบียน –       

พัฒนาการที่สำคัญและแนวทางการดูแลเด็กในช่วงอายุ 0-35 เดือนแรก

พัฒนาการที่สำคัญและแนวทางการดูแลเด็กในช่วงอายุ 0-35 เดือนแรก

ช่วง 0-35 เดือนแรกเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการหลากหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย การรับรู้และเรียนรู้ อารมณ์และอื่น ๆ อีกหลายด้าน ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่พ่อแม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเหล่านี้อย่างสอดคล้องกับช่วงวัยของเด็ก เอกสารเรื่องพัฒนาการที่สำคัญและแนวทางการดูแลเด็กในช่วง 0-35 เดือนแรก ที่จัดทำโดยองค์การยูนิเซฟนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อแนะนำแนวทางในการปฏิบัติที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วง 0-35 เดือนแรก

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ของทารกและเด็กเล็ก

อาหารและโภชนาการที่ดีในวัยทารกและเด็กเล็กเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพและสติปัญญาที่ดีในระยะยาว ปัจจุบันนี้ เด็กไทยนับล้านคนยังมีปัญหาโภชนาการทั้งโรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน และนิสัยการกินอาหารไม่เหมาะสม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจึงได้จัดทำคู่มือ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ของทารกและเด็กเล็ก โดยปรับปรุงจากหนังสือ Facts for Life ขององค์การยูนิเซฟ

คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทารกที่กินนมแม่จะได้รับสารอาหารที่ดีกว่าและป่วยด้วยโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้น้อยกว่า กลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารอื่น และเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีกว่าทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผสมและอาหารอื่น

Best practice in skin care for pediatric patients

Best practice in skin care for pediatric patients

ไฟล์นำเสนอเรื่อง “Best practice in skin care for pediatric patients” ในการประชุมวิชาการเรื่อง Best practice in pediatric จัดโดยสถานบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2554

การเตรียมมารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนดในประเทศไทย

Maternal Preparation of Mother with Preterm Infants in Thailand: Literature review บทความวิชาการเกี่ยวกับการเตรียมมารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในระยะ 10 ปี ว่ามีใครทำอะไรที่ไหนบ้าง โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ในพยาบาลสาร ปีที่ 36 ฉบับที่ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552 หน้า 123-134