คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การพยาบาลเด็ก

แผน ก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

HOT LINE 053-936-065 ต่อ 26

เน้นพัฒนาทักษะทั้ง Hard Skills and Soft Skills สำหรับศตวรรษที่ 21st

หลักสูตร

เป็นหลักสูตร 2 ปี มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มุ่งเน้นการพัฒนา ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพเด็กทั้งเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย โดยใช้ ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

สอนออนไลน์วิชาทฤษฎี 100%

จัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎี ด้วยหลักสูตรออนไลน์ 100% ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ส่วนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ จะนัดหมายตามความเหมาะสมในภาคการศึกษาแรก และกำหนดฝึกปฏิบัติอีก 4 เดือนๆ ละ 8 วัน ในภาคการศึกษาที่สอง

Online กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร

ตั้งแต่เปิดกระบวนวิชา พบปะอาจารย์ผู้สอน ฝึกการใช้ช่องทางดิจิทัล ในกิจกรรมการเรียนการสอน การสื่อสารและทักษะผู้นำดิจิทัล

Innovation Driven in Pediatric Nursing

ฝึกสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล เรียนรู้กระบวนการทำวิจัยทางคลีนิค และการทำ New Knowledge Development

39552

Digital Driven in Pediatric Nursing

ฝึกทักษะการใช้ข้อมูลขั้นสูงระดับ Data Driven Mindset ทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสและเวลายังเหลือไม่มาก

ตัดสินใจก่อน ได้เตรียมตัวก่อน

สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-936-065, 053-949-079 ต่อ 26

มีทุนการศึกษา

Timeline

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145

© 2020 Faculty of Nursing, Chiangmai University. All Right Reserved.