ข้อถือสิทธิ์

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการแจ้งข่าวสาร ความรู้ และความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

ดังนั้น CMNB.SITE ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้อง และรับผิดชอบเนื้อหา ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล, ภาพ, ลิงก์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ CMNB.SITE จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ CMNB.SITE มีสิทธิทุกประการในการระงับและงดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

CMNB.SITE ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา รวมถึงส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่า โดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การไม่รับรองความเสียหายของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

การสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทาง CMNB.SITEในกรณีที่ข้อความโฆษณา และข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ CMNB.SITE นี้ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ที่ CMNB.SITE เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเกิดจาก สาเหตุทางด้านเทคนิค โปรแกรม เนื้อหา หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยง ที่เกิดจากการใช้วิจารณญาณ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ