การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World 

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ค่าลงทะเบียน –       

  • ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

*หมายเหตุไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

ใครสนใจตาม link นี้นะคะ http://www3.nurse.cmu.ac.th/aspnet/nsccmu/Main/BlogPage.aspx?id=401

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *